Privat
Bedrift
Proff

Anleggsbidrag

Dersom du vil ha mer strøm og dette krever en forsterkning av nettet fram til deg, må du være forberedt på å bidra til totalregningen gjennom et såkalt anleggsbidrag.

Også nødvendige tiltak koster. Kostnadene må dekkes av den som utløser utbyggingstiltaket, i form av et anleggsbidrag.

Utbygging eller forsterkning

For å sikre god leveringskvalitet til alle våre kunder, er nettet nødt til å bli dimensjonert for å møte den økte belastningen.

Slike forsterkninger dekkes inn gjennom anleggsbidrag.

Eksempler på kostnader som inngår i beregningsgrunnlaget for anleggsbidraget:

 • Kabel, rør og dekkbord

 • Materiellkostnader ved økning av transformatorkapasitet

 • Måler/målermontasje

 • Arbeidstimer

 • Innmåling

 • Dokumentasjon (oppdatering av kartverk og anleggsregister)

 • Idriftsettelse og kontroll

 • Eventuelt grøftekostnader/grunnarbeider

Bestilling og fakturering av oppdrag

Det er Hafslund Nett som:

 • forespør og bestiller oppdrag fra de pre-kvalifiserte entreprenører

 • informerer kunde om anleggsbidrag og mottar aksept fra kunde

 • fakturerer kundene for eventuelle anleggsbidrag

Kunden kan selv forespørre og gjøre opp direkte med graveentreprenører for:

 • kabelgrøfter

 • grunnarbeider

Eierskap, drift og vedlikehold

Alle nettanlegg, fram til skillet mellom kunders installasjoner og tilknytningspunktet på Hafslund Netts strømnett, er Hafslund Netts eiendom.

Dette gjelder selv om deler av strømnettet helt eller delvis er finansiert gjennom anleggsbidrag betalt av kunde.

Hafslund Nett har drifts- og vedlikeholdsansvar for eget strømnett og vil dekke alle fremtidige drift-, vedlikehold- og reinvesteringskostnader.

Slik skal anleggsbidraget beregnes

Anleggsbidraget skal beregnes ut fra kostnadene som følger av kundens tilknytning til nettet.

Anleggsbidrag/kostnadsdekning gjennomføres i henhold til Hafslund Netts til en hver tid gjeldende standard tilknytningsvilkår og retningslinjer samt i overensstemmelse med Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forskrift nr. 302 "Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer" .

I forskriften heter det blant annet:

 • Nettselskapene kan fastsette et anleggsbidrag for å dekke anleggskostnadene ved nye nettilknytninger eller ved forsterking av nettet til eksisterende kunder.

 • Anleggsbidraget skal beregnes ut fra kostnadene som følger av kundens tilknytning til nettet.

 • Anleggskostnad settes lik nødvendige kostnader ved tilknytning eller forsterking, inklusive timeverk for personell, maskiner og utstyr.

 • Nettselskapet kan fordele anleggsbidraget mellom kunder som tilknyttes nettet på ulike tidspunkt. Du kan lese mer om tilknytning og anleggsbidrag på NVEs nettsider.