Privat
Bedrift
Proff

Anleggsbidrag - Montering av ny strømmåler

Ved kundeinitierte nytilknytninger/forsterkninger i strømnettet plikter Hafslund Nett i henhold til forskrift nr 302 § 16 å fastsette og kreve inn et anleggsbidrag for å få dekket hele eller deler av kostnadene ved de nødvendige utbyggingstiltak i strømnettet. Anleggsbidraget skal også inkludere eventuelle kostnader forskuttert i forbindelse med tidligere utførte forsterkninger eller nytilknytninger i de berørte nettanleggene.

Det beste tilbudet velges

Anleggsbidraget for tiltak i strømnettet er summen for utbyggingskostnadene som er gitt av valgt elektroentreprenør, slik det fremgår av oversikten først i anleggsbidraget. Anleggsbidraget er det beste tilbudet etter forespørsel blant flere elektroentreprenører i gitt område, og Hafslund Nett viderefakturerer helt eller delvis kostnadene fra elektroentreprenøren.

Anleggsbidraget er gitt på grunnlag av de opplysninger Hafslund Nett har fått fra kunde/utbygger om prosjektets størrelse og forventet ferdigstillelse, på det tidspunkt forespørsel blir sendt til aktuelle tilbydere. Dersom det etter at anleggsbidraget er gitt, påløper merkostnader som skyldes endring i forhold til de opprinnelige forutsetninger, vil merkostnadene bli belastet kunde/utbygger som et tillegg til den tidligere oppgitte kostnadssummen. Hafslund Nett kan maksimalt fakturere merkostnader på 15 % i forhold til den oppgitte kostnadssummen. Begrensningen gjelder ikke dersom kostnadsoverskridelsen skyldes forhold på kundens side.

Andre forhold

Forhold som kan forårsake merkostnader kan være endringer i den tekniske løsningen som anleggsbidraget er basert på, målerkostnader i de tilfeller hvor antall måleranlegg ikke er avklart fra elektroinstallatør, kostnader for eventuell grunnervervelse over tredjemanns grunn, forsinkelse i fremdrift, redusert tilgjengelighet i byggeperioden, endringer i rammevilkår osv.

Dersom kunde/utbygger annullerer oppdraget etter at Hafslund Nett har bestilt elektroentreprenør, må kunde/utbygger dekke eventuelle påløpte kostnader.

Ved uenighet om anleggsbidraget oppfordres det til å ta kontakt med saksbehandler i nettselskapet. Dersom det ikke oppnås enighet kan kunde klage saken inn til NVE.
Mer informasjon
Mer om anleggsbidrag

lovdata.no


Neste steg

Rettigheter, eierskap, drift og vedlikehold

hvitt bilde.