Privat
Bedrift
Proff

Bestill gratis kabelpåvisning på forhånd

Grave

Strømkabler kan være livsfarlige. Den som skal grave har ansvaret for å få utført kabelpåvisning, sikre merking av påvist kabeltrasé og at grøften tilfredsstiller kravene.

Gratis kabelpåvisning

915 09 146
Hverdager 07.00 - 16.00 (døgnåpen akuttelefon)

Gå til gravemelding.no
Se vår
gravebrosjyre

Kort om erstatningsansvar

Miljø- eller kulturminner?

Husk også å kontakte myndigheter som forvalter miljø-/kulturminner i forkant av gravearbeider.

Store verdier ligger i bakken, i form av strøm- og datakabler og rør for vann og avløp. Skader på våre kabler kan medføre erstatningsansvar for:

  • kostnader som følge av strømbrudd

  • reparasjons- og materialkostnader

Kostnadene kan bli på flere millioner. Sett deg derfor grundig inn i hvilke forpliktelser man har som ansvarlig for gravearbeider. Mer om erstatningsansvar

Arbeid nær kabler

Spør oss før du utfører arbeid i nærheten av nettanlegg. I kabelpåvisningen oppgis det om det er lavspennings- eller høyspenningskabler i det området påvisningen gjelder, samt hvilke sikkerhetsregler som gjelder. Det er kun lavspenningskabler som kan avdekkes uten nærmere avtale med Hafslund Nett.

Lavspenningskabler

  • Kan avdekkes ned til kabelmarkering med forsiktig bruk av maskin

  • Videre avdekking eller undergraving må utføres ved håndgraving

  • Hafslund Nett skal kontaktes ved behov for omlegging av lavspenningskabler

Høyspenningskabler

  • Geomatikk oppgir pålagt sikkerhetsavstand

  • Ved behov for å arbeide nærmere enn sikkerhetsavstand skal Hafslund Netts driftssentral kontaktes før arbeidet videreføres

  • Hafslund Nett avgjør hvilke forholdsregler og tiltak som er nødvendige for å ivareta sikkerheten og hindre skade

Å skade en kabel kan være livsfarlig

Vi vil derfor presisere definisjonen på håndgraving. Håndgraving er forsiktig bruk av krafse eller spade. Spett, håndholdt piggmaskin, drill eller lignende anses ikke som håndgraving, og må i så fall avtales med netteiers representant. Det skal da foretas en grundig skriftlig risikovurdering for hvert enkelt tilfelle dersom bruk av slik redskap i helt spesielle tilfeller skulle være påkrevd.

Ved arbeid nær strømførende kabler anbefaler vi bruk av minimum flammehemmende arbeidstøy. Nylon og fleece bør ikke brukes. Se flere nyttige råd i denne Gravebrosjyren.

Sikring av anleggsområde

Et anleggsområde med elektriske kabler skal være forsvarlig sikret for å unngå skade. Synlige kabler skal dekkes med for eksempel vintermatter og avsperres med et høyt anleggsgjerde festet med metallklemmer. Gjerdet skal merkes “høyspenning livsfare”.

Gjenfylling av grøft

Spesielle regler gjelder for hvordan kabler skal ligge i grunnen, og ansvarlig for anleggsarbeidet må påse at kablene blir lagt i henhold til disse kravene.

Det skal brukes fine masser (0-4 mm) i ledningssonen, og geotekstil (fiberduk) skal brukes når det er fare for massetransport ut av eller inn i ledningssonen. Krav til grøftedybde m.m. avhenger av hva slags område kablene ligger i. Feil gjenfylling, for eksempel bruk av for grove masser, kan medføre skade på kabel og påfølgende erstatningsansvar. Nærmere beskrivelser finner du i Hafslund Netts tekniske beskrivelse av kabelgrøft