Privat
Bedrift
Proff

Grunnarbeider ved omlegging og forsterkning

Grunnarbeider består normalt i graving av grøft for kabel (ved tilknytning av ny luftledning er det i de fleste tilfeller ikke behov for grunnarbeider). Grunnarbeider inngår vanligvis ikke i kostnadsgrunnlaget for anleggsbidraget, slik at kunde/utbygger kan selv velge å overta ansvaret for utførelsen av alle grunnarbeider. Vi gjør oppmerksom på at grunnarbeider må utføres etter Hafslund Nett sin Teknisk beskrivelse kabelgrøft. Her finner du en detaljert beskrivelse av hvilke typer rør, kabler, jordoverdekning og masse som skal benyttes i kabelgrøften.

Grunnarbeider kan kjøpes på det åpne markedet eller av Hafslund Nett sine godkjente elektroentreprenører. Bestilling, fakturering, koordinering og sluttføring av grunnarbeider utføres da uavhengig av Hafslund Nett. Dersom kunde/utbygger på egen hånd tar ansvar for utførelsen av grunnarbeidene, er kunde/utbygger selv ansvarlig for full istandsettelse som følge av eventuelle arbeider på annen manns eiendom. Det stilles i denne forbindelse krav om fagmessig god utførelse av istandsettingsarbeidet basert på gjeldende normer og bransjestandarder. Utgangspunktet er at eiendommen etter arbeidene skal være i minst like god stand som før utførelsen av gravearbeidene. Dersom istandsettingen er mangelfull kan Hafslund Nett sørge for utbedring av arbeidene for kunde/utbyggers regning og risiko.

Dersom kunde/utbygger ønsker å få utført grunnarbeidene gjennom Hafslund Nett, må det sendes en skriftlig tilbakemelding til Hafslund Nett sin saksbehandler om dette. Kunde/utbygger vil deretter motta et pristilbud på grunnarbeidene.

Elektroentreprenøren som er valgt av Hafslund Nett til å utføre arbeidet i strømnettet, må godkjenne den valgte kabeltraséen før gravearbeidene påbegynnes. Det er derfor viktig at det opprettes tidlig kontakt mellom kunde/utbygger og den utførende elektroentreprenøren for prosjektet.

Krav til dokumentasjon og godkjenning

Trasé/kabelgrøft skal være forskriftsmessig gjenfylt før anlegget kan spenningsettes. Dersom elektroentreprenøren ikke får lagt eller trukket kablene fordi grøften ikke tilfredsstiller Hafslund Nett sin tekniske beskrivelse, vil elektroentreprenørens merkostnader viderefaktureres deg som kunde/utbygger. Kabler for andre tjenester som eksempelvis tele/fiber/kabel-TV tillates å ligge i samme grøft som strømkabler. Du som kunde/utbygger må selv kontakte leverandøren av slike tjenester. Dersom kunden ønsker annen plassering av tilknytningsskapet enn ved husvegg, skal dette godkjennes av Hafslund Nett og det forutsetter også at det på forhånd er inngått skriftlig avtale med Hafslund Nett om dette.

Helse, Miljø og Sikkerhet

Dersom kabler skal avdekkes eller det skal utføres andre arbeider som kan komme i konflikt med Hafslund Nett sine anlegg, er kunde/utbygger eller dens representant ansvarlig for på forhånd å kontakte prosjektets elektroentreprenør. Arbeidet må ikke iverksettes før elektroentreprenøren har gitt sine anvisninger for hvordan situasjonen skal håndteres videre. Elektroentreprenør er ansvarlig for innen rimelig tid å stille med en godkjent Leder for sikkerhet (LFS) i prosjektet og sørge for sikringstiltak i den grad elektroentreprenøren selv finner dette nødvendig. Kostnader i forbindelse med bruk av LFS samt andre sikringstiltak faktureres kunde/utbygger, med mindre annet er avtalt.

Løyver

I de tilfeller der kommunen har krav om at alle aktører som skal etablere nye ledninger, kabler eller konstruksjoner over, under eller langs kommunal vei har løyve (tillatelse), har Hafslund Nett ansvar for å sende søknad om løyve til kommunen. Dette gjelder alle tiltak nærmere veikanten enn en meter og gjelder også for strekninger under 40m og luftstrekk. Kommunen vil utstede et skriftlig løyve til oss som ledningseier. Gebyr og merkostnader for løyvesøknaden til kommunen inngår i anleggsbidraget og må dekkes av deg som kunde. Entreprenørene som søker om gravetillatelse skal legge ved utstedt løyve i sin søknad. Mer informasjon om løyver i Oslo kommune finner du på nettet, eller se informasjon på nettsidene til din kommune.

Dette må utbygger sørge for

  • kabelpåvisning bestilles før gravearbeidet kan starte

  • at det tidlig blir opprettet kontakt mellom utbygger og elektroentreprenør

  • elektroentreprenøren godkjenner valgt kabeltrasé før graving starter

  • hvis tele/fiber/datakabler ønskes i samme grøft, må utbygger selv kontakte leverandør(er)

Her kommer

det flere

artikler