Privat
Bedrift
Proff

Har du sjekket om din bedrift kan søke?

Redusert sats eller fritak fra avgift på elektrisk kraft

Produksjonsbedrifter kan få redusert sats for avgift på elektrisk kraft på anlegg som brukes til produksjon, men ikke til administrasjonsbygg.

Som administrasjonsbygg anses bygg hvor arealet knyttet til administrasjon utgjør 80 % eller mer av byggets totale areal. Det skal betales full avgift av all kraft levert til slike bygg; ref. særavgiftsforskriftens § 3-12-9.

Bruken av anlegget avgjør

Dersom kraften brukes av andre enn den anlegget er registrert på, er det brukerens rett til redusert sats eller fritak fra å betale avgift som skal dokumenteres. Det er nettkunden som er ansvarlig for å gi nødvendige opplysninger, dokumentasjon og melding om senere endringer.

Søk om fritak eller redusert avgift for elektrisk kraft

Søk om fritak eller redusert avgift for elektrisk kraft

Gå til søknadsskjema

Lovhjemmel

Rett til å få levert kraft med redusert avgiftssats eller fritak fra å betale avgift på elektrisk kraft er hjemlet i forskrift av 11. desember 2001 nr. 1451 om særavgifter. Reglene er nærmere utdypet i myndighetenes kommentarer til forskriften. Se Skatteetatens nettsider, Skatteetaten. Forskriften kan også leses på Lovdatas hjemmeside, lovdata.no.

Krav til dokumentasjon

Foretak med rett til å få levert kraft med redusert avgiftssats må legge frem dokumentasjon for nettselskapet; ref. Særavgiftsforskriften§ 3-12-11. Se også myndighetenes kommentarer til forskriften.

Foretak med rett til å få levert elektrisk kraft fritatt for avgift må fremlegge dokumentasjon for nettselskapet; ref. Særavgiftsforskriften § 3-12-19. Se også myndighetenes kommentarer til forskriften.

Ved krav om redusert avgiftssats/fritak skal skjemaet "Nøkkelopplysninger fra Enhetsregisteret" fra Brønnøysundregistrene alltid vedlegges. Dersom man påberoper seg krav om redusert sats eller fritak som som skal gis tilbakevirkende kraft, må det i tillegg fremlegges dokumentasjon på at særavgiftsforskriftens krav er oppfylt f.o.m. endringstidspunktet. Slik dokumentasjon kan også innhentes fra Brønnøysundregistrene.

All øvrig dokumentasjon skal inneholde referanse til den paragraf i særavgiftsforskriften som beskriver dokumentasjonskravet.

Avgift på elektrisk kraft ble tidligere kalt "forbruksavgift".