Privat
Bedrift
Proff

Rettigheter, eierskap, drift og vedlikehold (ved omlegging)

Rettigheter til å legge strømnett på tredjemanns grunn

Hafslund Nett har ingen rett til å legge nytt strømnett til kunder over tredjemanns grunn (privat eiendom) uten skriftlig tillatelse fra grunneier. Å innhente skriftlig tillatelse fra grunneier som blir berørt av et nytt strømnett, er Hafslund Nett sitt ansvar og må være i orden før graving kan påbegynnes. Det er ønskelig at den som skal tilknyttes nettet (kunde/utbygger) selv bidrar med å skaffe nødvendig tillatelse over tredjemanns grunn, blant annet fordi det er kunde/utbygger som blir berørt av konsekvensene, både tids- og kostnadsmessig dersom nødvendig tillatelse ikke blir gitt. Elektroentreprenøren som Hafslund Nett har engasjert til prosjektet, vil være behjelpelig med inngåelse av nødvendige avtaler på standard skjema.

Eierskap, drift og vedlikehold

Alle anleggsdeler frem til tilknytningspunktet er Hafslund Nett sin eiendom og dermed underlagt Hafslund Nett sitt drifts- og vedlikeholdsansvar. Dette gjelder også anleggsdeler som helt eller delvis er finansiert av kunde/utbygger gjennom anleggsbidrag. Hafslund Nett, som anleggseier, har ansvaret for alle fremtidige drifts-, vedlikeholds- og reinvesteringskostnader for strømnettet frem til tilknytningspunktet. Hafslund Nett er eier av strømmåler og har dermed ansvaret for alle fremtidige drifts- og vedlikeholdskostnader for denne.

Nettleie – kostnad for overføring av strøm

Energitariff – ordinære anlegg

Anlegg med lavspenning tilknytning som har overbelastningsvern (hovedsikring) inntil 125 A ved 230 V eller inntil 80 A ved 400 V og forbruk mindre enn 100 000 kWh i året, avregnes etter energitariff. Dette gjelder de fleste privatkunder. Tariffen avregnes etter målt energiforbruk (kWh) i kalendermåneden. I tillegg faktureres et månedlig fastledd.

Effekttariff - store anlegg eller anlegg med høyt forbruk

Anlegg med ordinær overføring og lavspenning tilknytning som har overbelastningsvern (hovedsikring) over 125 A ved 230 V eller over 80 A ved 400 V, avregnes etter effekttariff. Dette gjelder også anlegg med forventet årsforbruk over 100 000 kWh. Ved ordinær overføring og høyspenning tilknytning avregnes alle anlegg etter effekttariff. Tariffen avregnes etter målt energiforbruk (kWh) og høyeste målte effektuttak (kW) i løpet av kalendermåneden. I tillegg faktureres et fastledd per måned. Tariffen har ulik prising i periodene Vinter 1 (januar, februar og desember), Vinter 2 (mars og november) og Sommer (april-oktober). Det er en vesentlig høyere effektpris om vinteren enn om sommeren. Tiltak for å redusere maksimaleffekten i vinterperiodene kan derfor gi store utslag på nettleieregningen.

Skaff nødvendige tillatelser tidlig

Den som skal tilknyttes strømnettet kan ofte selv bidra til at nødvendig tillatelse til å legge strømkabel over tredjemanns grunn kommer på plass tidlig i prosessen.

Det er kunde/utbygger som blir sterkest berørt av konsekvensene, både tids- og kostnadsmessig dersom nødvendig tillatelse ikke blir gitt.

Å ta tidlig kontakt med berørte grunneiere og informere godt om planene kan ofte være enklere å få til for den enkelte kunde/utbygger, enn det er for Hafslund Nett.


Klikk under for å gå videre til neste

Grunnarbeider ved omlegging
Her kommer

det flere

artikler