Privat
Bedrift
Proff

Stenging av strøm ved betalingsmislighold

Privatkunder har fire ukers frist før vi stenger strømmen, men bedrifter har kun to uker.

Stenging av strømmen for privatkunder

Nettselskapenes rett til å stenge strømmen er lovregulert i Justisdepartementets forbrukerkjøpslov.

Nettselskapet kan stenge privatkunders anlegg hvis kunden ikke betaler skyldig nettleie innen en gitt betalingsfrist.

Anlegget ditt vil ikke bli stengt dersom du betaler innen fire uker regnet fra den dato stengevarselet ble sendt.

Egne regler for bedrifter og næring

For næringskunder gjelder ikke forbrukerkjøpsloven, men Standard nettleievilkår for næringskunder. Stenging vil derfor være aktuelt to uker etter at stengevarsel er sendt.


Stenger ikke ved ekstrem kulde eller faresituasjoner

Stenging kan kun foretas ved vesentlig betalingsmislighold, men kan ikke skje hvis det er fare for liv, helse eller betydelig tingskade, eller hvis du har begrunnelse for innsigelser mot grunnlaget for stengingen.

Priser og vilkår for stenging og gjenåpning

Vi gjør oppmerksom på at det vil påløpe kostnader i forbindelse med stenging og gjenåpning av et anlegg.

Betalingsproblemer

Privatpersoner med betalingsproblemer kan etter Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen, kap. 4 ha rett til økonomisk støtte. Ta kontakt med ditt lokale NAV-kontor hvis du lurer på noe rundt dette.

Stenging av strømmen hos bedrifter og næringskunder

For næringskunder gjelder ikke forbrukerkjøpsloven, men "Standard nettleievilkår for næringskunder". Stenging vil derfor være aktuelt to uker etter at stengevarsel er sendt ut.

Spørsmål om stenging?

Hvis stenging kan medføre fare for liv, helse eller betydelig tingskade, eller dersom du har innsigelser mot grunnlaget for stengingen kan du ta kontakt med Solvencia, som behandler slike henvendelser på vegne av Hafslund Nett.

Kontakt Solvencia

21 49 30 00