Stenging av strøm ved betalingsmislighold

Nettselskapenes rett til å stenge strømmen er lovregulert i Justisdepartementets forbrukerkjøpslov.

 
Hafslund Nett mann i arbeid. Foto.
 

Nettselskapet kan stenge privatkunders anlegg hvis kunden ikke betaler skyldig nettleie innen en gitt betalingsfrist.


Anlegget ditt vil ikke bli stengt dersom du betaler innen fire uker regnet fra den dato stengevarselet ble sendt.

Stenger ikke ved ekstrem kulde eller faresituasjoner

Stenging kan kun foretas ved vesentlig betalingsmislighold, men kan ikke skje hvis det er fare for liv, helse eller betydelig tingskade, eller hvis du har begrunnelse for innsigelser mot grunnlaget for stengingen.

Priser og vilkår for stenging og gjenåpning

Vi gjør oppmerksom på at det vil påløpe kostnader i forbindelse med stenging og gjenåpning av ditt anlegg.
Priser og vilkår

Betalingsproblemer

Vi gjør oppmerksom på at ved betalingsproblemer kan du etter Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen, kap. 4 ha rett til økonomisk støtte.Ta kontakt med ditt lokale NAV-kontor hvis du lurer på noe rundt dette.

Næringskunder

For næringskunder gjelder ikke forbrukerkjøpsloven, men standard nettleievilkår. Stenging vil derfor være aktuelt to uker etter at stengevarsel er sendt ut.