Korsvoll - Kjelsås

Vi bygger nytt strømnett mellom Korsvoll og Kjelsås transformatorstasjoner
 

Arbeidet med strømnettet vil starte i mars og er planlagt avsluttet høsten 2018. Arbeidet planlegges utført i 3 delstrekk og traséen er i underkant av 2 km.

Mange nye beboere og en omfattende sentrumsutvikling gjør at Oslo trenger mer strøm.

Nytt strømnett gir flere fordeler

  • Risiko for strømbrudd blir redusert
  • På flere steder erstattes gamle oljekabler med nye miljøvennlige strømkabler
  • Mer strøm kan transporteres gjennom nettet
  • Strømtapene i nettet reduseres

Hva betyr dette for deg?

Vi forsøker å utføre anleggsarbeidet slik at det blir til minst mulig ulempe for deg som blir berørt.

Varsling

Vår entreprenør vil varsle de som blir berørt av gravearbeidet cirka 14 dager før oppstart. 

Trafikkavvikling

Parkeringsmuligheter og framkommelighet kan bli redusert i anleggsperioden, men adkomsten til eiendommene vil bli opprettholdt ved bruk av kjøreplater og gangbruer. Grøfter og øvrig anleggsområde vil bli sikret på forskriftsmessig måte. Vi vil også legge ned rør der dette synes fornuftig. Ingen trikketraséer blir berørt. Vi planlegger styrt boring under Akers-elva.

Uforutsette hindringer

Infrastruktur som vann- og avløpsrør, telefon og fiberkabler er ikke alltid tegnet inn i kartene. Derfor må gravetraséen i noen tilfeller tilpasses underveis. Dette kan dessverre føre til forsinkelser.

Støy

Av og til består grunnen av fjell, noe som gjør grave- og piggearbeid tid krevende og dessverre støyende.

Opprydding

Når ny strømkabel er på plass, legger vi ny asfalt og grøntområder vil settes tilbake til opprinnelig stand. Alle arbeider ferdigstilles etter at ny kabel er lagt.

Skilting

Det vil bli satt opp skilt med informasjon om framdrift og telefonnummer til utførende entreprenør på anleggsplassen.