Nyttig å vite før du kjøper elbil

De fleste elbiler er i utgangspunktet basert på et annet strømsystem enn det norske. Lading av elbiler i Norge krever derfor noen særlige forholdsregler.

 
Illustrasjon lading av elbil

Sjekk det elektriske anlegget

Det elektriske anlegget må være i god stand for å unngå varmgang.


Lading av elbiler foregår over et lengre tidsrom med samme effekt. Alle kabler og komponenter fram til ladeuttaket må være dimensjonert for å tåle den aktuelle ladestrømmen.
Vi anbefaler en kontroll av det elektriske anlegget for å unngå brannfarlig varmgang.

Normal eller hurtig lading?

Ladeutstyr for elbiler er kategorisert som normal, hurtig eller semihurtig. Ved hjemmelading vil normal- eller semihurtig lading være de mest vanlige alternativene. Innenfor ladekategoriene skilles mellom fire forskjellige "modes".


Mode 1 - vanlig kabel uten noen form for styringsboks. Gjelder i hovedsak eldre elbiler.

Mode 2 - ladekabel har styringsboks og kan brukes med vanlige stikkontakter (Schuko).

Mode 3 - fastmontert ladeboks med enten fastmontert eller avtagbar ledning til bilen. Vær oppmerksom på at de finnes tre forskjellige ladekontakter for Mode 3 (type 1, type 2 og Tesla).

Mode 4 - hurtiglading med likestrøm (DC). Laderen sitter i ladepunktet og elbilens ladesystem kommuniserer med laderen om tilkobling og ladestatus. Ladepluggen låses automatisk fast, slik at det ikke er mulig å trekke ut pluggen mens lading pågår. Dette er svært viktig da det her lades med store strømmer, som kan føre til livsfarlige lysbuer dersom pluggen kunne fjernes under lading. Også her finnes forskjellige kontakter og ladestandarder.

Lading med vanlige kontakter

De fleste elbileiere lader sine biler hjemme på vanlige stikkontakter (Schuko-kontakter) på 10 og 16 ampere-kurser. Eldre elektriske anlegg er vanligvis ikke prosjektert og bygget for å håndtere lading av elbiler.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sier at maksimal kontinuerlig belastning for en vanlig stikkontakt ikke bør overstige 10 ampere. Ved lading trekkes støpselet ut og settes inn flere ganger i løpet av et døgn. Dette kan medføre at fjærene inne i kontakten slites og blir slakke, noe som igjen kan medføre overopphetning og brannfare. Ladingen skjer i tillegg ofte utendørs og da er også påvirkning av klimatiske forhold en viktig faktor.

Veggboks løser problemer

Med ladeboks på veggen hjemme unngår du mange problemer. Skal du kjøpe elbil bør du derfor samtidig kjøpe og få montert en slik ladeboks. Da får bilen effektiv og sikker lading der den skal stå.

En annen løsning hvis man ønsker å lade med mer enn 10 ampere, er å få en installatør til å montere en industrikontakt som er designet for varig høy last. Å basere elbilladingen på en vilkårlig husholdningskontakt kan være er en meget dårlig løsning.

Vektavlastning for kontrollboks

En ladeledning med kontrollboks kan veie 2-3 kilo. En vanlig stikkontakt tåler en vektbelastning på cirka 0,5 kilo. Sørg derfor for avlastning for vekten i form av en krok eller hylle. Ellers kan du risikere at tyngden på ladeledningen gjør at klemmene inne i kontakten ikke klemmer godt nok rundt pinnene. Høy kontinuerlig effekt og dårlig kontakt vil skape varmgang og må unngås.

 
Illustrasjon lading av elbil

3-fas for lading av elbil


De fleste elbiler er bygget for å håndtere AC-lading med 3-fas 400 volt eller 1-fas 230 volt.

Vi anbefaler ikke installasjon av 1-fas lading over 20 A strømstyrke. Ønsker du høyere ladeeffekt bør 3-fas benyttes.

En 3-fas ladestasjon for IT 230 V inneholder en transformator. Med 3-fas anlegg unngår du skjevspenningsproblematikk og kan lade med 1,7 ganger høyere effekt per ampere. Det vil si at 3,6 kW 1-fas tilsvarer 6,3 kW 3-fas. Dette forutsetter riktignok at ladeinntaket på bilen håndterer 3-fase tilkobling. Lad alltid bilen iht. leverandørens spesifikasjoner.

Bruk riktig ladeutstyr

Bruk kun originalt utstyr tilpasset din bil når du skal lade. Overganger (adaptere) for å øke ladehastigheten må ikke benyttes. De fjerner sikkerhetsfunksjonene og medfører stor risiko for varmegang og brann. Vær veldig forsiktig med bruk av skjøtekabel. Hvis du må benytte skjøtekabel, må brukes må ikke ladestrømmen være over 10 ampere og ladingen må overvåkes ved å kjenne på om det blir temperaturøkning i kabel eller kontakter.

Lading på fellesanlegg/i borettslag

Hvis du ikke har egen parkeringsplass med ladeutstyr, men må parkere på et fellesanlegg, er det selvsagt viktig å sjekke opp hvorvidt det er tillatt å lade der. Det er ikke sikkert at strømkursene på parkeringsplassene er dimensjonert for lading av elbiler. Det kan komme krav om montering av egen strømmåler for måling av forbruk etc. Undersøk i ditt eget borettslag eller sameie hvilke regler eller praksis som gjelder for lading av elbil.

 • Mer om lading av elbiler i fellesanlegg

  Antallet ladbare biler (elbiler og ladbare hybrider) øker raskt, og infrastruktur for lading blir etter hvert en naturlig del av infrastrukturen i felles garasjeanlegg. Mange av våre kunder bor i leilighet uten privateid garasje- eller parkeringsplass. Å etablere lading for elbil er som oftest like enkelt som for andre installasjoner, men det er i disse tilfellene gjerne ikke opp til hver enkelt beboer å gjøre dette. I sameier og borettslag er det opp til styret, eventuelt generalforsamling, å avgjøre hvorvidt det skal tillates lading av elbiler på sameiets parkeringsplasser. Det er ofte to problemstillinger som diskuteres.

  • Er det nok kapasitet i det eksisterende elektriske anlegget og hvem skal betale for eventuell oppgradering?
  • Hvordan skal kostnadene ved strømforbruket til ladingen dekkes inn?

  Når det gjelder kapasitet i nettet må dette vurderes av en autorisert installatør. Ved behov for mer kapasitet kan det utløse anleggsbidrag hvis netteier må forsterke nettet.

  Når det gjelder kostnadene til selve strømforbruket er det stort sett et ønske at den enkelte elbileier må dekke kostnadene til eget «drivstoff». I den forbindelse ønsker man gjerne å montere en strømmåler for hvert ladepunkt for mest nøyaktig å kunne måle hvor mye hver enkelt skal betale for ladingen. Hvis man ønsker å få montert en strømmåler per ladepunkt har man flere alternativ. Sameiet/borettslaget kan montere private målere bak tilknytningspunktet til nettselskapet og forestå intern avlesning og avregning selv.
  Slike tjenester kan også kjøpes av selskaper som tilbyr seg å forestå administrasjon av måleravlesninger og fakturering. Et annet alternativ er å opprette egne anlegg for hvert ladepunkt med separate kundeforhold til det lokale nettselskapet. Nettselskapet vil da forestå måling og avregning av det enkelte ladepunkt på lik linje med et ordinært strømabonnement. Nettselskapet vil videre fakturere nettleie, som i tillegg til en pris per kWh forbrukt, består av et fastbeløp per år. Hafslund Nett har for tiden et fastbeløp på kroner 750 per år. I tillegg til nettleien vil anleggets kraftleverandør fakturere for strømforbruket.

  Innen 1. januar 2019 skal alle nettselskap i Norge ha installert en automatisk strømmåler (AMS) hos sine kunder. De nye strømmålerne vil registrere forbruket løpende og legge til rette for avregning per hele time. Det er forventet at det vil bli innført nye effektbaserte tariffer etter at AMS-målere er på plass. Det er for tidlig å si hvordan de nye tariffene vil slå ut med tanke på elbillading basert på egen måler fra nettselskapet.

Lading av elbil ved fare for lyn

Alle boliger bygd etter 2010 er pålagt å ha installert overspenningsvern (grovvern). Med overspenningsvern reduseres sannsynligheten for brann og skader på utstyr. Da trenger du heller ikke å trekke ut støpslet i tordenvær.
Lader du elbilen hjemme og har en bolig som er eldre enn 2010 og uten grovvern, bør du montere slikt vern i sikringsskapet. Et grovvern må monteres av en godkjent installatør. Har du ikke et overspenningsvern der du lader anbefaler vi å følge elbilens brukerinstruks, eventuelt trekke ut støpselet og avbryte ladingen i perioder med tordenvær.

Nyttig veileder om lading av elbil

DSBs, NELFO, NEK og Norsk Elbilforening har utarbeidet en veileder om elbiler.
Denne veilederen er nyttig for alle som planlegger og monterer ladeutstyr for elbiler. Den viser de gode og trygge løsningene, og bør derfor leses av alle installatører og rådgivere.
Du finner mer informasjon om lading av elbil på Elsikkerhetsportalen.

230 volt i Norge og 400 volt i Europa

Tidligere har IT-systemet vært nesten enerådende i Norge for alminnelig forsyning til husholdninger. Ved dette systemet har kunden bare tilgang til 230 volt spenning.

I resten av Europa har ulike tillempninger av TN-systemet vært det vanlige. Kunden har da tilgang til to forskjellige spenningsnivåer; 230 volt og 400 volt.

230 V benyttes til vanlige elektriske husholdningsapparater og belysning, mens 400 v gir visse fordeler ved blant annet motordrift. Ved stor belastning gir høyere spenningsnivå en lavere strøm og dermed mindre tap.

Nye elektriske anlegg i Norge bygges nå som TN-anlegg. Likeledes blir mange eldre IT-anlegg ombygd til TN-anlegg.

Regulert av forskrifter

Det selges stadig flere elbiler i Norge, og svært mange av dem befinner seg i Hafslund Netts forsyningsområde.

Nettselskapene i Norge er underlagt forskrifter fra blant andre Norges vassdrags- og energidirektorat ( NVE) og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). NVE regulerer strøm og spenningskvalitet gjennom «Forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet (FOL)». Forskriften har strenge krav til skjevspenning, flimmer, overharmoniske spenninger, spenningsdipper mm (kapittel 3). Hovedprinsippet i forskriften er at den som forårsaker forringet spenningskvalitet, må rette opp kvaliteten (§2-1).